Familiegeschiedenis  Uit een (dubieuze) wapenbrief van 6 mei 1651 [Klik voor meer uitleg]

horizontal rule

Start Kw.V.d.Donckt-Thomaes Kw-staat Van Eenaeme Parenteel J.Verdonct Parenteel van Marcus Thomas Parenteel St. Persoons Robert van der Donckt Julia Thomaes Hubert van der Donckt Fr.J.Th.van der Donckt +Amaat v. Eenaeme + Simone Persoons Heerlijkheid ter Donckt Charles Thomaes, frontsoldaat

 Toelichting 

Van een familiegeschiedenis verwacht men terecht dat ze meer biedt dan alleen maar een dorre opsomming van geboorte- trouw en sterfdata ..  Maar men kan niet zonder, en data zijn doorgaans ook het makkelijkst op te sporen. Andere bronnen, die bv. inlichtingen bevatten over de bezittingen van een van je voorouders, of  die iets te vertellen hebben over een periode uit de geschiedenis van het dorp of stad waar ze woonden, zijn schaarser.  Als ze al bestaan zijn ze niet zo vlug gevonden, laat staan uitgevlooid. Een genealogie is bijgevolg nooit af, maar groeit aan bij elk archiefbezoek, v.l.n.r.: de webmaster Raf van der Donckt, Paul Thomaes, Frédéric Thomaes, Albert Thomaes, Herman Gevaert (klik aan om te vergroten)door de vlijt van de samensteller, maar ook vaak dank zij de belangloze hulp en tips van collega-genealogen.
Daarom ben ik ook aan velen dank verschuldigd. Ik zet er hier alvast graag enkele op 'n rij die mede de Thomaes-tak hebben uitgewerkt: 

Bent u verloren gelopen in deze webstek ? pik hieronder de draad weer op

 

  Wat is een kwartierstaat ? 


Een kwartierstaat geeft het volledigste overzicht van de genealogische gegevens van de voorouders (de ascendenten) van een bepaald persoon.  De persoon van wie wordt uitgegaan is de kwartierdrager/draagster of probandus/-da. 
Iedere opklimmende generatie noemt men een parentatie
.
bullet

Kwartierstaat Van der Donckt -Thomaes

horizontal rule

bullet  Fr.J.Th. Van der Donckt


Kwartierstaat 
Beknopte biografie
Geneesheer, schepen, burgemeester, kamerlid
° Oudenaarde 1795 - †
Kruishoutem 1878

horizontal rule

bulletKwartierstaat Van Eenaeme-Ghyselbrecht-Van Es-Bergen

bullet

In memoriam  Amaat Van Eenaeme

  Wat is een parenteel ?  

Een voorstelling van alle nakomelingen (de descendenten), zowel in de mannelijke als de vrouwelijke lijn, van een bepaald echtpaar. [In tegenstelling tot de genealogie in engere zin of 'stamtafel' die zich beperkt tot de mannelijke nazaten].

 

bullet

Parenteel van de oudst gekende stamvader
 Van der Donckt

bullet

Parenteel van de oudst gekende stamvader
 Thomaes  

bullet

Parenteel van de oudst gekende stamvader
 Persoons

bullet

De familie Persoons & Tildonk

  Hubert van der Donckt
     1936-1996

  een terugblik, tien jaar later

 KLIK HIER EN LEES HET HELE BOEIEND VERHAAL

 Wat betekent onze familienaam ?


Van der Donckt
(+ talloze varianten) is een toponiem-naam. Hij verwijst m.a.w.  naar de Donk -plaatsnaam die in Vlaanderen zowat overal opduikt.
Vrij algemeen opgevat als :
zandige hoogte in moerassig terrein, volgens anderen precies andersom: een moerassige depressie. Je hebt dus de keuze ..
Al sinds de Middeleeuwen is de naam aanwezig in de Zuid- Oost-Vlaamse regio. Een plausibele verklaring daarvoor is het bestaan van:

 

 De heerlijkheid "ter Donckt"

Kasteelhoeve "ter Donckt" - tekening van A. Heins (eind 19de e.) in "De lange weg naar Kluisbergen" van Berten De Keyzer, 1978 - klik om te vergroten

 meer over "ter Donckt"

Nu eens Verdonck(t) dan weer Van der Do(e)nck(t) ..?


Vóór de invoering van de burgerlijke stand onder Napoleon was het blijkbaar een minderheid die zich zorgen maakte over een vaste schrijfwijze van de familienamen. Bijgevolg noteerde de clerus, zelfs voor eenzelfde familie en binnen dezelfde generatie, vaak vele naamvarianten in de doop-, trouw- en begrafenisregisters. Een treffende illustratie daarvan is te vinden in de parenteel hierboven: In de filiatie
IV.47 worden tussen 1680 en 1699 negen kinderen gedoopt, vijf daarvan als Verdonck(t), vier als Van der Donck(t)...
Hoewel Verdonck beduidend frequenter voorkomt in Vlaanderen ( zoals Verdonk in Nederland ..) haalt de Van der Donckt-vorm in de regio Z-O-Vlaanderen de bovenhand.
Doe de proef op de som en surf naar
familienaam.be : je kan er uitzoeken waar en hoe frequent je familienaam (en zijn varianten) in ons land voorkomt.


De slag bij Oudenaarde, 7 juli 1708 - de impact 300 jaar later ..

samensteller: © Raf van der Donckt - laatste wijziging:24-01-2018